ေအာင္သင္း

ကန္႔ကူလက္လွည့္

ကုိယ္ေတြ႕စာစီစာကုံး

႐ႊင္႐ႊင္ၿပံဳးၿပံဳး စာစီကုံး

မ်ဳိးဆက္သစ္အတြက္ ဂႏၱ၀င္မိတ္ဆက္

သူတုိ႔ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္

အနာဂတ္ကုိမေၾကာက္နဲ႔

အေမြ

အေမြေသကိန္းဆိုက္တဲ႔ည ႏွင့္အျခား၀တၳဳတုိမ်ား

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: