ဦးႏု

သ က အ လ

လူထုေအာင္သံ အပုိင္း(၁)

လူထုေအာင္သံ အပုိင္း(၂)

မိုးေမွာင္

ေက်းဇူး႐ွင္

ငါလဲလုိက္မယ္ ခ်န္မထားနဲ႔ အပုိင္း(၁)

ငါလဲလုိက္မယ္ ခ်န္မထားနဲ႔ အပုိင္း(၂)

ခုလုပ္ (သို႔မဟုတ္) ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္နဲ

မိတၱဗလဋီကာ

တာေတစေနသား

အာဇာနည္

ငရဲဆုိတာ ခ်ဳိနဲ႔လား

ျမတ္တရားကို ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိသူ

ႏိုင္ငံေရးအဘိဓါန္ – သခင္ႏု + သခင္လွေဖ

Burma under the Japanese (intro)

Burma under the Japanese (part 1)

Burma under the Japanese (part 2)

Burma under the Japanese (part 3)

Burma under the Japanese (part 4)

Burma under the Japanese (part 5)

Burma under the Japanese (part 6)

Burma under the Japanese (part 7)

Burma under the Japanese (part-8- )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: