အာ႐ွလူမႈအဖြဲ႕အစည္း (Asia Society)

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္႐ွိျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားႏွင့္အနာဂတ္ျဖစ္လာႏိုင္ေျခမ်ား။အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏မူဝါဒေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္႐ွိျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားႏွင့္အနာဂတ္ျဖစ္လာႏိုင္ေျခမ်ားအေပၚအာ႐ွမွ႐ႈျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: