သိန္းေဖျမင့္

အေ႐ွ႕ကေန၀န္း ထြက္သည့္ပမာ – ပထမတြဲ

အေ႐ွ႕ကေန၀န္း ထြက္သည့္ပမာ- ဒုတိယတြဲ

၁၉၃၀ တ၀ုိက္ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးသမုိင္း

တက္ေခတ္နတ္ဆုိး

ေငြစိန္ ေလွေလွာ္ရင္း တက္က်ဳိးရင္း

ကုလား-ဗမာတိုက္ပြဲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: