သန္းေဆြ

ခ်စ္ေႂကြးမေျပ

ခ်စ္သုံးလီ

ၾကယ္ပြင့္လႊာ

ႀကံဳေလဘုံေဘြ

ငယ္ခ်စ္ေဆြ

ပုိးဖ်က္ပန္း

ေရျပင္ေပၚမွ လေရာင္

ရယ္၍ငုိသည္

သူ႔အခ်စ္မ်ဳိးဟာ

တသက္လ်ာ

ဆုထူး႐ြယ္

ပြင့္ဦး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: