လူထုဦးလွ

ကုိသုခ

ေက်ာင္းကန္အနီးမွ ျမန္မာပုံျပင္မ်ား

လူထုခ်စ္သမွ် လူထုဦးလွ (ပထမပုိင္း)

လူထုခ်စ္သမွ် လူထုဦးလွ (ဒုတိယပုိင္း)

2 Responses to “လူထုဦးလွ”

  1. Mi Mi Roger Says:

    This is a very usefull website.

  2. myzinwin Says:

    လူထုဦးလွရဲ႕ လူတစ္လံုး စာအုပ္ကိုလိုက္ရွာတာ ဘယ္မွာမွ ရွာမေတြ႕ဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။ လူႀကီးမင္းမ်ားမွာ ရိွတယ္ဆိုရင္ မွ်ေဝပို႔ေပးေစခ်င္ပါတယ္။
    ေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: