မင္းသိခၤ

ဆားပုလင္းနွင္းေမာင္နွင္႔ ပ်ားစြဲေသာမုတ္ဆိတ္

ဆားပုလင္းနွင္းေမာင္နွင္႔ျမိဳင္မဟာမျမေလး

တာေရာ့ေဟာနည္း

မမင္းျဖဴမွန္မွန္ေျပာ

ေပတလူ

ပုဏၰားဘကြန္း၁

ပုဏၰားဘကြန္း၂

ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ေမာင္ဘခ်စ္၁

ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ေမာင္ဘခ်စ္၂ 

မေနာမယ ကုိပီတာ

မေနာမယ ျမသက္လယ္

ဘမ်ဳိးဘုိးတူ ဘယ္သန္ဘမွန္ – အပုိင္းတစ္

ဘမ်ဳိးဘုိးတူ ဘယ္သန္ဘမွန္ – အပုိင္းႏွစ္

မေနာမယထမင္း၀ုိင္း

မုိးနဲ႔အတူ  

မေအာင္ရင္

ျမနန္းႏြယ္

ေျမေလွ်ာက္၀ိဇၹာေရႊျမသာ ၁

ေျမေလွ်ာက္၀ိဇၹာေရႊျမသာ ၂

ေျမေလွ်ာက္၀ိဇၹာေရႊျမသာ ၃

ၿမိဳင္ေဟ၀န္

ေရေမွ်ာကမ္းတင္ေအာင္ဗဒင္

“မ”တတ္ပါ့ 

တပြဲစား

၀တၳဳတုိ ၃ ပုဒ္

ယၾတာမ်ား

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: