ဖိုးေက်ာ့

စစ္သခ်ဳၤိင္း႐ွာပုံႏွင့္အျခား၀တၳဳတုိမ်ား

ေသ႐ြာျပန္တုိ႔၏အဏၰ၀ါခရီး

ပင္လယ္က်ား၊ အဏၰ၀ါမီးစုန္းမ်ား ႏွင့္ အျခား၀တၳဳမ်ား

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: