နတ္ႏြယ္

ကမၻာ့စာေပ တေစ့တေစာင္း 

တဖန္ျပန္၍ မႏိုးေသာေဝဒနာ

ဒက္ဇယ္လာ

မင္းမွာသစၥာ လူမွာကတိ

မုိရာဗီးယား၏အတုိင္းအတာမ်ား ႏွင့္အျခား၀တၳဳတုိမ်ား

ရတနာလႈိဏ္ဂူ

အလည္လာတဲ့မိန္းကေလးရယ္

ေရေအာက္တေစၦ

ေရာမ က မိန္းမပ်က္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: