စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား

1 AKyiTaw – AKyiTaw 20110529 LaMinPhanPwe NorthOkkalapa 56:27 Download
2 AKyiTaw – DoteKhaSoTarNaungTaChangeHarThaPar 3:35 Download
3 AttaKyaw – AttaKyaw 20110507 SateMyetSiKoPhwintYaAu… 44:11 Download
4 AttaKyaw – AttaKyaw TanPhoeShiDeLu MawLaMyaing 2010 0:38 Download
5 AungKyawSan – AungKyawSan KaNaungALwanHtooSanHtwayL… 27:05 Download
6 Aung Pyae – AungPyae YayThuEiPaRiYalPhatThuEiKhanSa… 40:37 Download
7 AungThin – AungThin 20110529 KoKyintYinPyinNyar Nor… 5:54 Download
8 Aung Thinn – Youth’s Life 2:10 Download
9 AungThin – YaNayLuNge&SarPay(2) 9:57 Download
10 Aung Thinn – Today’s Youth And Literature 58:05 Download
11 AungThin – AungThin 20101219 LuNgalHnintPyinNyar He… 21:34 Download
12 AungThin – AungThin 20110130 LuNgeTwayNeltANarGat K… 50:22 Download
13 Aung Thin – AungThin AMway _ 4:12 Download
14 Aung Thin – AungThin KhaungSaungSoTar 55:40 Download
15 Aung Thin – AungThin LetKhanLiteSanBa SarPayLawKa 55:59 Download
16 Aung Thin – AungThin LuHninrPyinNyar AThode _ 59:01 Download
17 Aung Thin – AungThin PyinNyar Monywa 57:09 Download
18 Aung Thin – AungThin YaNaeLuNgalHnintYaNaeYaThaSarP… 58:11 Download
19 Aung Thin – AungThin YaNaeLuNgeBaWaHtuHtaungHmu Pya… 2:12 Download
20 UAungThin – UAungThin BeAccepted 46:55 Download
21 Aung Thinn – Youth’s Life 2:10 Download
22 AwPeKyalUAELiteraryTalk 39:26 Download
23 AwPiKyal – AwPiKyal 20101219 AThiPyinNyarPhyintMaun… 30:30 Download
24 AwPiKyal – AwPiKyal AThiPyinNyarPhyintMaungHninThaw… 16:59 Download
25 AwPiKyal – AwPiKyal AThiPyinNyarPhyintMaungHninThaw… 3:13 Download
26 AwPiKyal – AThiPyinNyarPhyintMaungHninTha 16:59 Download
27 AwPiKyal – AwPiKyal BaMarTwayPyawKyaParSay KaNaung … 39:06 Download
28 AwPiKyal – AwPiKyal BaMarTwayPyawParSay 20100926 SPore 56:20 Download
29 AwPiKyal – AwPiKyal BaWaAYayHnintKarToonATway AThode 9:12 Download
30 ChitNaing – ChitNaing 20110403 LuThitSateThit OhnHne 10:23 Download
31 Chit Naing – ChitNaing SaGarLetSaung ShineHope 29:23 Download
32 ChitOoNyo – ChitOoNyo 20110529 KyaNawKhanSarMiThaLo… 25:20 Download
33 ChitOoNyo – ChitOoNyo 20100319  KyauPaDaung 1:52 Download
34 ChitOoNyo – ChitOoNyo 20110403 ToOhnHneFromChitOoNy… 12:37 Download
35 ChitOoNyo – ChitOoNyo 20110509 ToTaunggooFromChitOo… 21:39 Download
36 ChitOoNyo – ChitOoNyo 21YarSuEiSeinKhawHmuKoYinSaiC… 17:52 Download
37 ChitOoNyo – ChitOoNyo ANuPyinNyarPhanTeeThuHnintANu… 25:57 Download
38 ChitOoNyo – ChitONyo ANuPyinNyarPhanThuHnintANuPyin… 10:59 Download
39 ChitOoNyo – ChitOoNyo KyaNawKhanSarMiThaLoPyawSoPar… 38:45 Download
40 ChitOoNyo – ChitOoNyo NeePyinNyar ShweNyaWar 39:54 Download
41 ChitOoNyoUAELiteraryTalk 38:18 Download
42 Dr. Kay Thi Tun – Z DrKayThiTun KaLayMyarTwinAPh 36:22 Download
43 Dr. Khin Mg Lwin – Z DrKhinMgLwin KyetHnetToteKaw 10:20 Download
44 DrKhinMgNyo – DrKhinMgNyo SateDatPyuPyinPyaungLeHmy… 15:39 Download
45 Dr. Kyaw Nyunt – Z DrKyawNyunt ThwaySoneTarNelt 29:05 Download
46 Dr. Kyaw Sein – DrKyawSein LuTineATwetAThoneChaSate… 45:03 Download
47 DrMinTinMon – 03 DrMinTinMon AbhidhammarHmaPayThawB… 32:01 Download
48 Dr. Myint Myint Kyi – Z DrMyintMyintKyi HowToProtect 29:27 Download
49 Dr. Thein Lwin – DrTheinLwin HanChetNyiSateHtar Shi… 36:24 Download
50 Dr. Tint Lwin – Z DrTintLwin KuYarNatHti 50:38 Download
51 EiKyarKway – EiKyarKway YalSaYarVision ShineHope 6:53 Download
52 HlaTun Myanmarsar – HlaTun Myanmarsar SadanSinMinZa… 14:35 Download
53 Hmu Tin – HmuTin PsychologyAndCulture ShineHope 30:07 Download
54 Ju – Ju 20110506 KoSate2PhyarChanTharKyaParSay Taun… 42:00 Download
55 Ju – Ju BaWaHnintSarPay MawLaMyaing 2010 10:00 Download
56 Ju – Ju SarYaeSayarHmatSu Spore 2009 30:20 Download
57 KaungThant – KaungThant 20100318 SarPhatParTwayPar … 13:49 Download
58 KaungThant – KaungThant SarPayYayYar MyaungDaGar 46:24 Download
59 khat_mar_1 24:05 Download
60 khat_mar_2 15:03 Download
61 Khet_Mar 31:46 Download
62 KhetMar – KhetMar BaWaHteKaSarMyar SanFransisco 200… 40:20 Download
63 KhinKhinHtoo – KhinKhinHtoo 20110509 ANyarDaLaeYwar… 22:19 Download
64 hinKhinHtoo – KhinKhinHtoo SarPayYayYar MawLaMyaing… 18:34 Download
65 KoTar – KoTar AMwayKhanHtikeSay MawLaMyaing 2010 31:28 Download
66 KyawYinMyint – KyawYinMyint 20110508 LanPawHmar Tau… 54:34 Download
67 KyawYinMyint – KyawYinMyint MawLaMyaing 2010 58:50 Download
68 KyiMin – KyiMin BaWaAungMyinYay MawLaMyaing 2010 16:09 Download
69 Kyi Min – KyiMin BeautyParlorHnintMaHarAwThaDa Shin… 5:59 Download
70 LalTwinTharSawChit – LalTwinTharSawChit 20100319 Ba… 25:10 Download
71 LalTwinTharSawChit – LalTwinTharSawChit 20110507 Ba… 30:58 Download
72 LalTwinTharSawChit – LalTwinTharSawChit 20110515 Ba… 44:27 Download
73 LalTwinTharSawChit – LalTwinTharSawChit HmwaTaThawS… 27:40 Download
74 LalTwinTharSawChit – LalTwinTharSawChit SarPayHninB… 34:04 Download
75 Daw Le’ Le’ Tin – LeLeTin ThantShinHlaPaEainShinMa … 49:30 Download
76 MarMarAye – MarMarAye AMyoTharYayTayGiTa LA20092 22:18 Download
77 May_Nyein 1:26 Download
78 may_nyein_1 25:10 Download
79 may_nyein_2 23:34 Download
80 MayNyein – SarPhatChinANuPyinNyar 48:44 Download
81 Mg_Swem_Yee 29:33 Download
82 Mg Mg Hlaing – MgMgHlaing Health ShineHope 0:43 Download
83 Maung Sein Htwe – MgSeinHtwe BaWaMaShoneThuMyar Shi… 8:20 Download
84 MgseinWin – MgseinWin 20100319 ThuTaRaThaSarPay Kya… 3:58 Download
85 MgSeinWin – MgSeinWin 20110515 ThuTaRaThaSarPay Min… 6:16 Download
86 MgSeinWin – MgSeinWin 20110607 ThuTaYaThaSarPay Myaung 10:59 Download
87 MgSeinWin – MgSeinWin YaThaSarPay AThode 9:44 Download
88 MgSeinWin – MgSeinWin YaThaSarPay Singapor 26:06 Download
89 MgSeinWin 25:38 Download
90 MgSwanYi – MgSwanYi AMyoTharNae LA 53:16 Download
91 MgTharCho – MgTharCho 20110130 BaWaAHlaATwetSarAHla… 14:43 Download
92 MgTharCho – MgTharCho 20110506 SarAHlaHmaYwarAHlaTh… 23:04 Download
93 MgTharCho – MgTharCho 20110606 TaKaeLu Myaung 24:30 Download
94 MgTharCho – MgTharCho HnaLoneHlaParSay Aun 21:53 Download
95 MgTharCho – HnaLoneHlaParSay 21:53 Download
96 MgTharCho – MgTharCho HnaLoneTharKoAHlaSin 15:12 Download
97 MgTharCho – MgTharCho HnaLoneTharKoAHlaSin 10:07 Download
98 MgTharCho – MgTharCho YalSaYarMawSaYar KaN 46:53 Download
99 Daw Mya Mya Hlaing – MyaMyaHlaing MiKhinPhyitLarMyi 24:01 Download
100 NayWinMyint – NayWinMyint 20110509 KyunTawToeNgeNge… 4:15 Download
101 NayWinMyint – NayWinMyint KyunTawDoeNgalNgal 20:09 Download
102 NayWinMyint – KyunTawDoeNgalNgalKa 20:09 Download
103 NayWinMyint – NayWinMyint SarPayYayYar MawLa 42:32 Download
104 NayWinMyint – NayWinMyint TaKharThoneLuAPhwe 19:08 Download
105 NuNuYi – Innwa – NuNuYi Innwa YaThaSarPay AThod 19:35 Download
106 NuNuYi – Innwa – NuNyYi Innwa SarPayHnintBaWa L 30:47 Download
107 Nyein Min – NyeinMin BaWaHteKaZatHnyun Shi 55:10 Download
108 PeMyint – PeMyint SarPayYayYar MawLaMyai 11:09 Download
109 ShwePyiUBaTin – ShwePyiUBaTin MyanmarThan 13:31 Download
110 DawThanMyintAung – ThanMyintAung 20110515 MyetKyiHl… 52:29 Download
111 ThanMyintAung – ThanMyintAung 20110607  LuHmuBaWaLu… 20:38 Download
112 U_Win_Phae 5:34 Download
113 UBone DarTu – UBhone DarTu 20110508 Eain Taunggoo 27:36 Download
114 UBone DarTu – UBhone DarTu 20110606 APhoePyawThawPo… 1:19 Download
115 UBone DarTu – UBhone DarTu 20110607 ThaYetSae Myaung 1:00 Download
116 UBone DarTu – UBone DarTu KhaungLaungThan Ma 21:33 Download
117 UBone DarTu – UBone DarTu MaThiMaThar 201008 45:55 Download
118 UKhinMgNyo 16:04 Download
119 UTheinLwin – UTheinLwin 20100318 SarKaungPayKaung 47:38 Download
120 Win Pe – WinPe SarPayHnintANuPyinNyar L 33:23 Download
121 U Ye Myint – YeMyint SuntOoTiHtwin ShineHop 49:41 Download
122 နႏၵာသိန္းဇံ – ဗုဒၶပညာ (ေရႊညဝါ) 44:15 Download
123 ဦးသုခ – အေမစားေသာ ထမင္းတနပ္ 28:28 Download
မီးျပတိုက္ ကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူတင္ဆက္ပါသည္။
YouTube Channel – http://www.youtube.com/user/meepyatite#g/u

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: