စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား (႐ုပ္သံ)

ခ်စ္ဦးညိဳ

ခ်စ္ဦးညိဳ-စကၤာပူ ၂၀၀၉(၁)

ခ်စ္ဦးညိဳ-စကၤာပူ ၂၀၀၉(၂)

ခ်စ္ဦးညိဳ-စကၤာပူ ၂၀၀၉(၃)

ခ်စ္ဦးညိဳ-စကၤာပူ ၂၀၀၉(၄)

ခ်စ္ဦးညိဳ-စကၤာပူ ၂၀၀၉(၅)

ခ်စ္ဦးညိဳ-စကၤာပူ ၂၀၀၉(၆)

ခ်စ္ဦးညိဳ-စကၤာပူ ၂၀၀၉(၇)

ခ်စ္ဦးညိဳ-မေလး႐ွား ၂၀၀၉

ေနဝင္းျမင့္

ေနဝင္းျမင့္-မေလး႐ွား ၂၀၀၉(၁)

ေနဝင္းျမင့္-မေလး႐ွား ၂၀၀၉(၂)

ေနဝင္းျမင့္-မေလး႐ွား ၂၀၀၉(၃)

ေနဝင္းျမင့္-စကၤာပူ ၂၀၀၉(၅)

ေနဝင္းျမင့္-စကၤာပူ ၂၀၀၉(၁)

ေနဝင္းျမင့္-စကၤာပူ ၂၀၀၉(၂)

ဂ်ဴး

ဂ်ဴး – စကၤာပူ (၂၀၀၉) ၁

ဂ်ဴး – စကၤာပူ (၂၀၀၉) ၂

ဂ်ဴး – စကၤာပူ (၂၀၀၉) ၃

ဂ်ဴး – စကၤာပူ (၂၀၀၉) ၄

ဂ်ဴး – စကၤာပူ (၂၀၀၉) ၅

ဂ်ဴး – စကၤာပူ (၂၀၀၉) ၆

ဂ်ဴး – စကၤာပူ (၂၀၀၉) ၇

ဂ်ဴး – စကၤာပူ (၂၀၀၉) ၈

ဂ်ဴး – စကၤာပူ (၂၀၀၉) ၉

ဂ်ဴး – စကၤာပူ (၂၀၀၉) ၁၀

ဂ်ဴး – စကၤာပူ (၂၀၀၉) ၁၁

ဂ်ဴး – စကၤာပူ (၂၀၀၉) ၁၂

ဂ်ဴး – စကၤာပူ (၂၀၀၉) ၁၃

ဆရာေအာ္ပီက်ယ္

ဆရာေအာ္ပီက်ယ္ – ဒုိ႔ဗမာေတြ ေပ်ာ္ပါေစ ၂၀၁၀၊ ၉၊ ၂၆ စကၤာပူ

လယ္တြင္းသားေစာခ်စ

စာေပေဟာေျပာပြဲ   လယ္တြင္းသား ေစာခ်စ္ ၁

စာေပေဟာေျပာပြဲ   လယ္တြင္းသား ေစာခ်စ္ ၂

စာေပေဟာေျပာပြဲ   လယ္တြင္းသား ေစာခ်စ္ ၃

ဦးေအာင္သင္း

ဦးေအာင္သင္း – အေမြ ၁

ဦးေအာင္သင္း – အေမြ ၂

ဦးေအာင္သင္း – အေမြ ၃

ဦးေအာင္သင္း – အေမြ ၄

ဦးေအာင္သင္း – အေမြ ၅

ဦးေအာင္သင္း – အေမြ ၆

ဦးေအာင္သင္း – အေမြ ၇

ဦးေအာင္သင္း – အေမြ ၈

ဦးေအာင္သင္း – အေမြ ၉

ဦးေအာင္သင္း – အေမြ ၁၀

ဦးေအာင္သင္း – အေမြ ၁၁

ဦးေအာင္သင္း – အေမြ ၁၂

ဦးေအာင္သင္း – အေမြ ၁၃

ဦးေအာင္သင္း – အေမြ ၁၄

ဦးေအာင္သင္း – အေမြ ၁၅

ဦးေအာင္သင္း – အေမြ ၁၆

ဦးေအာင္သင္း – အေမြ ၁၇

ဦးေအာင္သင္း – အေမြ ၁၈

ဦးေအာင္သင္း – လူငယ္ – ၁

ဦးေအာင္သင္း – လူငယ္ – ၂

ဦးေအာင္သင္း – လူငယ္ – ၃

ဦးေအာင္သင္း – လူငယ္ – ၄

ဦးေအာင္သင္း – လူငယ္ – ၅

ဦးေအာင္သင္း – လူငယ္ – ၆

ဆရာ ေအာင္သင္း ယေန႔လူငယ္ႏွင့္ ယေန႔ရသစာေပ – ၁

ဆရာ ေအာင္သင္း ယေန႔လူငယ္ႏွင့္ ယေန႔ရသစာေပ – ၂

ဆရာ ေအာင္သင္း ယေန႔လူငယ္ႏွင့္ ယေန႔ရသစာေပ – ၃ 

ဆရာ ေအာင္သင္း ယေန႔လူငယ္ႏွင့္ ယေန႔ရသစာေပ – ၄   

ဆရာ ေအာင္သင္း ယေန႔လူငယ္ႏွင့္ ယေန႔ရသစာေပ – ၅

ဆရာ ေအာင္သင္း ယေန႔လူငယ္ႏွင့္ ယေန႔ရသစာေပ – ၆

ဆရာ ေအာင္သင္း ယေန႔လူငယ္ႏွင့္ ယေန႔ရသစာေပ – ၇ 

ဆရာ ေအာင္သင္း ယေန႔လူငယ္ႏွင့္ ယေန႔ရသစာေပ – ၈

ဆရာ ေအာင္သင္း ယေန႔လူငယ္ႏွင့္ ယေန႔ရသစာေပ – ၉

ဆရာ ေအာင္သင္း ယေန႔လူငယ္ႏွင့္ ယေန႔ရသစာေပ – ၁၀

ဆရာ ေအာင္သင္း ယေန႔ လူ ငယ္ႏွ င့္ ယေန႔ ရသစာေပ – ၁၁

ဆရာ ေအာင္သင္း – လက္ခံလိုက္စမ္းပါ (၁) 

ဆရာ ေအာင္သင္း – လက္ခံလိုက္စမ္းပါ (၂) 

ဆရာ ေအာင္သင္း – လက္ခံလိုက္စမ္းပါ (၃) 

ဆရာ ေအာင္သင္း – လက္ခံလိုက္စမ္းပါ (၄)

ဆရာ ေအာင္သင္း – လက္ခံလိုက္စမ္းပါ (၅)

ဆရာ ေအာင္သင္း – လက္ခံလိုက္စမ္းပါ (၆)

ဦးေအာင္ေဝး

ဆရာ ေအာင္ေဝး – ဆန္ဖရန္စစၥကုိစေပေဟာေျပာပြဲ – ၁ (၂၀၁၀)

ဆရာ ေအာင္ေဝး – ဆန္ဖရန္စစၥကုိစေပေဟာေျပာပြဲ – ၂ (၂၀၁၀)

ဆရာ ေအာင္ေဝး – ဆန္ဖရန္စစၥကုိစေပေဟာေျပာပြဲ – ၃ (၂၀၁၀)

ဆရာ ေအာင္ေဝး – ဆန္ဖရန္စစၥကုိစေပေဟာေျပာပြဲ – ၄ (၂၀၁၀)

ဆရာ ေအာင္ေဝး – ဆန္ဖရန္စစၥကုိစေပေဟာေျပာပြဲ – ၅ (၂၀၁၀)

ဆရာ ေအာင္ေဝး – ဆန္ဖရန္စစၥကုိစေပေဟာေျပာပြဲ – ၆ (၂၀၁၀)

ေမၿငိမ္း

ေမၿငိမ္း –

ေမၿငိမ္း – ၂ 

ေမၿငိမ္း – ၃

ေမၿငိမ္း – ၄

ေမၿငိမ္း – ၅

ေမၿငိမ္း – ႏွစ္ ၉၀ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔ ေဟာေျပာပြဲ

ခုိင္မာေက်ာ္ေဇာ –

ခုိင္မာေက်ာ္ေဇာ – ၁

ခုိင္မာေက်ာ္ေဇာ – ၂

ခုိင္မာေက်ာ္ေဇာ – ၃

ခိုင္မာေက်ာ္ေဇာ – ၄

ခက္မာ

ခက္မာ – BADA-SF – ၁

ခက္မာ – BADA-SF – ၂

ခက္မာ – BADA-SF – ၃

ခက္မာ – BADA-SF – ၄

ခက္မာ – BADA-SF – ၅

ခက္မာ – ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္

ခက္မာ – အေမးအေျဖမ်ား

ခက္မာ – ၂၀၁၀ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္

ခက္မာ – စိန္႔ဗဲန္ဆဲင္ ေကာ္လိပ္

ခက္မာ – ကဗ်ာ႐ြတ္

ခက္မာ – city of asylum မွာ ေဟာေျပာျခင္း

ခက္မာ – ႏွစ္ ၉၀ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔ေဟာေျပာပြဲ ၂၀၁၀

(ဦး)ဝင္းေဖ

ဝင္းေဖ – ႏွစ္ ၉၀ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔ေဟာေျပာပြဲ ၂၀၁၀

ေမာင္စြမ္းရည္

ေမာင္စြးရည္ ႏွစ္ ၉၀ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔ေဟာေျပာပြဲ ၂၀၁၀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: