ကံခၽြန္

ၾကားဘူးနား၀ ဟာသပုံျပငါမ်ား(၁)

ဒါကဒီလုိ႐ိွတယ္ ဟုိဟာကဟုိလုိ႐ိွတယ္ 

ဒုိးဒုိးေဒါက္ေဒါက္ဟာသမ်ား 

မႏၱေလးၿမဳိ႕ကလူေတြအေၾကာင္း 

အင္တာဖ်ီးနဲ႔ ဆုိင္ဆုိင္မဆုိင္ဆိုင္ 

အပ်ဳိစင္တုိ႔သိဖုိ႔ ေယာက်္ားတုိ႔အေၾကာင္း 

အပ်ဳိစင္တုိ႔သိဖုိ႔ေယာက္်ားတုိ႔အေၾကာင္း(၂) 

ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ဟာသ၀တၳဳတုိမ်ား

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: